Prořezávky

Prořezávky v lese – výchova porostů

Prořezávky (pročistky) se provádí v porostech (mlazinách) ve věku stromků 10 – 25 let vzniklých z umělé obnovy, nebo navazují na výchovu lesních porostů z přirozené obnovy – prostřihávkami a mají za účel zcela naplnit cíle výchovy:

 • úprava druhové skladby porostu
 • zlepšení jakostního stavu porostu
 • zlepšení zdravotního stavu porostu (odstranění nekvalitních jedinců)
 • zvýšení stability porostu (proti sněhu a větru)
 • zlepšení porostního prostředí

Prořezávka –  provádí se vyhledání nežádoucích jedinců v porostu (houštině – mlazině), jejich pokácení motorovou pilou, nebo křovinořezem a případné zkrácení na sekce kratší než 2 m, stažení sekcí na zem. Zásahem nesmí být poškozeni cíloví jedinci.

Postup výchovy porostů – prořezávek

 • Prořezávku provádíme buď způsobem individuálním, nebo schematickým.
 • U smrků dvě koncepce pěstování smrků – těsné (husté – mírnější zásahy v prořezávce) a prostorné (řídké – silné zásahy v prořezávce).
 • Prostorné (řídké – silné zásahy v prořezávce) jsou vhodné pro uplatnění moderních a výkonných technologií v budoucnu (harvestory) a z důvodu změny klimatu, kdy stromy mají dlouhé zelené koruny a vytvoří si mohutný kořenový systém a tím lépe využijí půdní vláhu.
 • Podle množství odstraněných jedinců se rozlišuje prořezávka slabá, střední, silná, popř. velmi silná.
 • Výška porostů se v té době pohybuje mezi dvěma až osmi metry, věk 10 – 25 let.
 • Interval prořezávek je obecně 5 – 10 letý, listnáče a BO porosty a porosty vzniklé z přirozeného zmlazení mají interval 3 – 5 letý.
 • Síla a interval zásahů : Porosty borové a listnaté: mírnější a častější zásahy. Porosty smrkové, jedlové, modřínové: silnější a méně časté.
 • U smrku se snažíme o redukci na 2-3 tisíce ks.ha z umělé obnovy, V porostech z přirozené obnovy 4-5 tisíc ks.ha na počátku mlaziny (věk 10 – 25 let), U buku se řídíme zápojem, který nesmí být porušen.
 • V porostech smrku je vhodné zejména z melioračních důvodů ponechávat při nedostatku ostatních cílových dřevin i břízu, jeřáb či osiku a jívu.

Obecná zásada: Čím dříve se zásahy vykonají, tím jsou účinnější a hospodárnější. Včasnou prořezávkou se zvýší odolnost porostu, zlepší stabilita a zvýší tloušťkový přírust.

Důsledky zanedbání výchovy (zásahy, které nebyly vykonány včas): přeštíhlení stromů – oslabení odolnosti proti sněhu a větru u SM, BO, i listnáče. Nevhodná druhová skladba – potlačování žádoucích nežádoucími, zhoršená kvalita stromů – relativně větší podíl tvarově nevhodných stromů, malá odolnost porostů a tím značný podíl nahodilých těžeb v budoucnu (vývraty, polomy od sněhu..), slabé sortimenty v probírkách.

prořezávka

Prořezávka

Smrkové prořezávky

Smrkové prořezávky

Prořezávka smrk

Prořezávka smrk